Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers

16 maart 2021
Location

U bent inkoopprofessional bij de (semi-)overheid, in de zorg of in het onderwijs en begeleidt regelmatig aanbestedingen, of u hebt als professional in het bedrijfsleven te maken met inkoop- en aanbestedingsprocessen. In beide gevallen moet u die processen voorbereiden, inrichten en afwikkelen volgens geldende aanbestedingsregels, zodat elke onderneming dezelfde kans op de opdracht krijgt en om te voorkomen dat de aanbesteding eindigt in een juridische procedure bij de rechter. Hierbij kunt u een duidelijk kenniskader goed gebruiken, want het aanbestedingsrecht is aan strakke (en vaak veranderende) wet- en regelgeving onderhevig.

Leerdoelen & doelgroep

U krijgt een actueel overzicht van de thema’s in het aanbestedingsrecht. Daar hoort de Europese en nationale wet- en regelgeving bij, en ook de aanbestedingsplicht per organisatie en per soort opdracht. Ook maakt de leergang u wegwijs in actuele aanbestedingsrechtelijke thema’s. Bijvoorbeeld:
 
• Welke aanbestedingsprocedures zijn er en hoe kiest u de juiste procedure?
• Hoe moet u een aanbesteding technisch specificeren en bekendmaken?
• Hoe formuleert u duidelijk volgens welke criteria u aanbiedingen beoordeelt en selecteert?
• Welke rechtsbescherming genieten gegadigden tegen beslissingen van de aanbesteder?
• Aan het einde van deze leergang kunt u aan de hand van concrete voorbeelden:
 – de bronnen van het Europees en nationaal aanbestedingsrecht opsommen, herkennen, toelichten en hanteren; 
 – antwoord geven op de vraag of een overheidsinstantie verplicht is een bepaalde opdracht aan te besteden; 
 – antwoord geven op de vraag welke aanbestedingsprocedure de overheidsinstantie in dat geval mag hanteren; 
 – antwoord geven op de vraag hoe die procedure moet worden voorbereid, ingericht en afgewikkeld; 
 – antwoord geven op de vraag of – en zo ja, welke? – juridische acties een onderneming kan instellen in het geval een aanbesteder zijn aanbestedingsrechtelijke verplichtingen (beweerdelijk) niet naleeft. 

Doelgroepen

De leergang is bedoeld voor inkoopprofessionals binnen en buiten de (semi-) overheid die in hun dagelijkse werk regel- matig te maken hebben met inkoop- en aanbestedingsprocessen en die beter beslagen ten ijs willen komen wat betreft kennis van de juridisch kaders waarbinnen die processen zich afspelen.

Toelatingseisen

Voor deze leergang gelden geen specifieke toelatingseisen. De deelnemers aan de leergang komen uit verschillende werkvelden, omdat aanbestedingen breed voorkomen en steeds vaker verplicht zijn. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of (020) 59 83612. 
 
Deze leergang bestaat uit tien colleges en een examen. Vanwege de coronamaatregelen wordt deze leergang online aangeboden tenzij de richtlijnen worden aangepast en fysiek onderwijs weer mogelijk is.
Aanmelden

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres